(31.12.2020.)
- Izmjene i dopune zakona u RS

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 123/2020 objavljeni su sljedeći zakoni: 

- Zakon o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama, koji stupa na snagu 1. januara 2021. godine.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi rasterećenja privrednih subjekata koji su pogođeni pandemijom, a koji bi za rezultat imao brže obnavljanje privredne aktivnosti u Republici Srpskoj.

Ovim zakonom umanjena je posebna republička taksa koju plaćaju pravna lica, poslovne jedinice i preduzetnici za 30% od iznosa propisanih Zakonom za 2021. godinu i 60% od iznosa propisanih Zakonom za 2022. godinu.

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama, koji stupa na snagu 1. januara 2021. godine. 

Ovim zakonom brišu se odredbe kojim je propisano plaćanje komunalne takse za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima i masovnim skupovima, osim muzike koja se reprodukuje elektronskim ili mehaničkim sredstvima; komunalne takse za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera, kao i za karting staze, zabavne parkove i cirkuse; korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija; držanje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi; držanje restorana i drugih ugostiteljskih naprava i zabavnih objekata na vodi, kao i korišćenje riječne obale u poslovne svrhe.

Pored navedenog, propisano je da se od plaćanja komunalne takse oslobađaju udruženja od javnog interesa za Republiku Srpsku, preduzetnici koji imaju status malog preduzetnika i novi obveznici komunalnih taksa u periodu od 12 mjeseci nakon završetka postupka registracije.

Ostale izmjene i dopune ovog zakona odnose na njegovo tehničko usklađivanje imajući u vidu naprijed navedene izmjene.

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama, koji stupa na snagu 22. decembra 2020. godine.

Imajući u vidu opredjeljenje Vlade Republike Srpske za smanjenje, odnosno ukidanje neporeskih davanja, razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi drugačijeg uređenja plaćanja administrativne takse.

S obzirom na to da je do sada sastavni dio Zakona bila Tarifa republičkih administrativnih taksa, koja se često mijenjala, a samim tim dovodila i do češćih izmjena Zakona, ovim prijedlogom brisana je odredba kojom je propisano da je ova tarifa sastavni dio Zakona. S tim u vezi, obrađivač je kao praktičnije rješenje predložio da Vlada Republike Srpske donese uredbu kojom će se propisati Tarifa republičkih administrativnih taksa.

Pored navedenog, ovim prijedlogom utvrđeni su jedinstveni iznosi administrativnih taksi koje će se primjenjivati u svim jedinicama lokalne samouprave za spise i radnje u postupku registracije preduzetnika.           

Ovaj zakon dopunjen je i odredbom kojom se uvodi oslobađanje od plaćanja administrativne takse na: zahtjeve, molbe, prijedloge i prijave, kao i izvode, uvjerenja i potvrde.