(05.07.2021.)
- Dopuna Zakona o doprinosima RS

  • Od 1. jula 2021. godine stupio je na snagu i Zakon o dopuni Zakona o doprinosima, kojom dopunom se poslije člana 10. dodaje novi član 10a., kojim se propisuje da osnovica doprinosa za lica u radnom odnosu ne može biti niža od najniže bruto plate u Republici Srpskoj, utvrđenoj u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, a koja je važeća u mjesecu za koji se doprinosi obračunavaju.

Doneseni Zakon objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj: 49/21 od 27.5.2021. godine.