(13.06.2014.)
- Set zakona u proceduri usvajanja u NS RS

Narodna skupština RS će, na današnjoj 20. posebnoj sjednici po hitnom postupku provesti proceduru usvajanja seta zakona koji se odnose na uvođenje novih poreskih opterećenja u cilju prikupljanja sredstava za obnovu Republike Srpske, nakon poplava koje su zadesile region u maju 2014. godine. Pored toga, predložene su dodatne olakšice za privrednike i stanovništvo koje je direktno pogođeno poplavama, kao i osnivanje Fonda solidarnosti u koji će biti prikupljana sredstva za obnovu.

Predloženi su sljedeći zakoni:

Zakon o Fondu solidarnosti za obnovu RS - uređuje se osnivanje, status, djelatnost, organizacija Fonda solidarnosti za obnovu RS, izvori sredstava, uspostavljanje Jedinstvenog registra šteta, način sanacije štete, kao i vrijeme važenja ovog zakona

- Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost - uređuje se poseban doprinos za solidarnost, obveznici, osnovica, način obračunavanja, prijavljivanja, plaćanja i naplate posebnog doprinosa za solidarnost

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim načinima izmirenja poreskog duga RS - odgađanje plaćanja duga u jednakim mjesečnim anuitetima najduže do 60 mjeseci uz grejs-period do godinu dana, produženje roka za plaćanje glavnog duga uz otpis kamate do 31.12.2014. godine

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti – oslobađanje poreza na nepokretnosti za poreski period u kojem je nastala materijalna šteta kao posljedica prirodne katastrofe, u skladu sa odlukom grada/opštine

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara u RS – povećanje stopa poreza na putničke automobile, motocikle, oružje, plovne objekte i slično

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim republičkim taksama - posebnu republičku taksu za 2014. godinu ne plaćaju obveznici koji su pretrpjeli  štetu izazvanu poplavama, a ukoliko su taksu uplatili, smatraće se pretplatom u smislu odredaba zakona kojim se uređuje poreski postupak

- Zakon o dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS – proširenje zabrane imenovanja predstavnika na fondove za sanaciju štete

- Zakon o dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama RS – oslobađanje od redovnih ograničenja zaduživanja za dug nastao po osnovu sanacije šteta od poplava

- Zakon o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije - uređuje se osnov i visina, način obračuna i namjena naknada za korišćenje hidroakumulacionih objekata izgrađenih na zauzetom zemljištu, u svrhu proizvodnje električne energije u hidroelektranama i za korišćenje prirodnih neobnovljivih resursa (ugalj), u svrhu proizvodnje električne energije u termoelektranama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu RS – nova preraspodjela prihoda od koncesionih naknada, poreza na prihode od samostalne djelatnosti, poreza na lična primanja, poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara i slično